Diaconie

VVB en giften

Aan elk gemeentelid wordt jaarlijks om een (vaste) vrijwillige bijdrage (VVB) naar vermogen gevraagd. Deze is naast de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk nodig voor het onderhouden van de kerkelijke gemeenschap, een voorganger en de gebouwen.

De VVB bijdrage kan overgemaakt worden op de bankrekening van de kerk:
NL73 RABO 0349 0048 38 t.n.v. penningmeester Chr. Geref. Kerk te Onstwedde, met vermelding van uw naam, adres en VVB.

Het staat een ieder natuurlijk vrij om een (extra) gift te geven.

Collecten

We kennen de volgende wijzen van collecteren:

– Tijdens de erediensten is er één rondgang in de dienst. Het is ook mogelijk om met de Givt app te geven. De opbrengst is bestemd voor
het gemeentewerk.

– Na elke ochtenddienst is er een deurcollecte bij de uitgang, de opbrengst gaat naar de zending. Op een aantal momenten gaat de
opbrengst naar een ander doel:

        – Eerste zondag van februari: hulpverleningszondag

        – Eerste Paasdag: evangelieverkondiging onder Israël

        – Eerste Pinksterdag: buitenlandse zending

        – Laatste zondag van augustus: startweek

        – Tweede zondag van september: jeugdwerk

        – Laatste zondag van oktober: TUA

        – Laatste zondag van november: kinderkerstfeest

– Op elke laatste zondag van de maand wordt de eindemaandcollecte gehouden. De opbrengst van deze eindemaandcollecte gaat naar
een speciaal van tevoren bekend gemaakt doel. Er wordt dan ook ’s middags gecollecteerd.

– De opbrengst van de bid- en dankdagcollecten en de extra collecte bij het vieren van het Heilig Avondmaal is voor diaconale
ondersteuning. De diaconie gebruikt de opbrengst voor het geven van giften.

– Daarnaast zijn er extra collecten (bij de uitgang):

        – In december voor het kinderkerstfeest.

        – 1e Paasdag (voor de Evangelieverkondiging onder Israël)

        – 1e Pinksterdag (voor de zending)

        – Op de tweede zondag in september (voor het jeugdwerk).

– Op uw verjaardag komt er ook iemand met een collectebusje. De opbrengst daarvan gaat naar het muziekfonds.

Collectemunten

Collectemunten kunnen één keer in de twee maanden op de eerste vrijdag van de maand worden afgehaald tussen 19:00 en 19:30. Bestellen kan tot uiterlijk de woensdagavond voorafgaand aan de verkoop, door het bedrag over te maken naar:

NL14 RABO 0360 7141 88 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk.

Vermeld hierbij uw naam, adres en kleur van de munten en het aantal kokers dat u wenst te hebben. De inhoud en prijzen per buisje zijn:
– Rode munten: 50 munten – € 25
– Groene munten: 25 munten – € 25
– Blauwe munten: 25 munten – € 50