hoofdpagina

 - 

gemeente

 - Woordenlijst
Appèl:
Hoger beroep. Als iemand zich door de uit­spraak van de min­dere vergadering veronge­lijkt voelt dan kan hij/zij zich op een meer­dere vergadering beroe­pen (zie ook: meer­dere vergade­ring).
Approbatie:
Goedkeuring. Bv.: de notulen van een vergade­ring wor­den geappro­beerd (goedge­keurd).

Archief:
Verzameling van geschreven stuk­ken, registers of andere be­scheiden. Ook: de bewaar­­­plaats
van een der­gelijke verza­meling.

Assessor:
Iemand die de voorzitter terzijde staat; 2e voorzitter.

Attest:
Verklaring.

Attestatie:
Getuig­­­schrift. Aan leden die uit de gemeente ver­trekken zal een attes­tatie of getuigenis aan­gaande belij­denis en wandel door de kerken­raad wor­den meegegeven, onderte­kend door praeses en scriba (art. 82 K.O.).

Catechetiek:
Wetenschap van het ambtelijk on­derwijs aan de jeugd van de kerk.

Censura Morum:
In de kerkenraadsvergadering voor­afgaande aan de viering van het Avond­maal wordt door de voorzit­ter een  onder­zoek  ingesteld, om  te zien of er beletselen zijn waar­door de leden van de kerkenraad het Avond­maal niet met el­kaar zou­den kunnen vieren.

Censuur:
Kerkelijke tucht.

Classis contracta:
Vergadering van twee door de clas­sis aangewezen kerkenraden.

Comité:
Vergaderen met gesloten deuren; niet toegankelijk voor het publiek.

Consent:
Toestemming, vergunning. Bv.: een theologisch student krijgt preek­con­sent, d.i. toestemming van het cura­torium om het Woord van God te bedienen.

Consulent:
Predikant die door de classis wordt aangewezen als raads­man voor een vacante gemeente.

Curatorium:
Een universiteit en een hoge­­­­­­school hebben een cura­tori­um, een groep mensen benoemd met de opdracht om alle zaken betref­fende het on­derwijs te beharti­gen. Soms zijn op­dracht en bevoegdheid ruimer dan het onderwijs al­leen.

Deputaat:
Afge­­­­vaardigde.

Dogmatiek:
Wetenschap die de dogma's of waar­heden van het geloof tot vak­gebied heeft.

Emeritus:
Benaming voor hoog­leraren en pre­dikanten die na vol­brachte diensttijd van alle verplichtingen ontsla­gen zijn, met be­houd van be­paal­de rechten.

Ethiek:
Leer van menselijk handelen vanuit een zedelijke norm.

Examinandus:
Iemand die een examen moet afleg­gen.

Homiletiek:
Predikkunde.

Institueren:
Stichten. Bv.: een nieuwe kerkelij­ke ge­meente wordt geïnsti­tueerd.

Instructie:
Aanwijzing van hetgeen gedaan wordt en hoe gehandeld moet wor­den.

Kandidaat:
Iemand die naar een of ander ambt dingt. Ook: de graad die men be­haalt na het afleggen van een ker­kelijk examen.

Liturgie:
Inrichting van de eredienst. Het is fout als men denkt dat liturgie al­leen het zingen omvat.

Liturgiek:
Wetenschap aangaande de inrich­ting van de eredienst.

Moderamen:
Benaming van de leiding van een kerkelijke vergade­ring, bestaande uit praeses, scriba en assessor (zie daar).

Notulen:
Schriftelijk verslag van wat in een vergadering is ge­zegd en be­sloten.

Peremptoir examen:
Examen dat een kandidaat moet afleggen in de clas­sis waar­onder de gemeente valt naar welke hij het beroep heeft aange­nomen. Dit exa­men beslist of de kandidaat be­ves­tigd kan worden tot predikant.

Poimeniek:
Wetenschap die de ambtelijke, her­derlijke zielszorg tot vakge­bied heeft.

Praeparatoir examen:
Voorbereidend examen dat aan de Theologische Uni­versiteit wordt afgenomen door de hoogleraren, in aan­wezigheid van curatoren. Wan­neer iemand een oplei­ding tot pre­dikant heeft ontvangen zonder ge­stu­deerd te hebben aan de Theolo­gische  Universiteit wordt dit exa­men afgenomen door de classis (door daar­voor be­noem­de predikan­ten) tot welke de examinandus be­hoort.

Praeses:

Voorzitter.

Presideren:
Als voorzitter optreden.

Primus:
Eerste afgevaardigde naar een ver­gadering.

Quaestor:
Penningmeester .

Ressort:
Ambtsgebied.

Ressorteren:
Tot een bepaald ambts­gebied beho­ren. Bv.: de Chr. Ger. Kerk van Onstwedde ressorteert onder de clas­sis Gronin­gen; een Chr. Geref. gezin uit Bourtange ressorteert on­der de gemeente van Onstwedde.

Sacrament:
Godsdienstige handeling. Het pro­testantisme kent twee sacra­menten, de Doop en het Heilig Avond­maal.

Scriba:
Secretaris.

Secundes:
Plaatsvervangend afgevaardigde naar een meerdere vergadering.

Singulier:
Uitzonderlijk. Iemand met singulie­re gaven is ie­mand met meer dan gewone kwaliteiten op een be­paald terrein.

Symboliek:
Wetenschap aangaande de belijde­nisgeschriften.

Vacant:
Onbezet. Bv.: een bepaalde post is vacant.

Vacature:
Een taak, een post die onbemand is. Zo ontstaat er een vacatu­re als een predikant overlijdt of naar een an­dere gemeente vertrekt.

Vergadering:
Mindere en meerdere vergadering. De kerkenraad  is t.o.v. de classis de mindere vergadering, de classis t.o.v. de Particuliere Synode, de Particuliere Synode t.o.v. de Gene­rale Synode. Omgekeerd is de Generale Synode de meer­dere verga­dering van de Particuliere Synode enz. Onder "meerdere" mag volstrekt niet wor­den verstaan een vergade­ring met meer macht e.d. maar een verga­dering met meer­dere kerkenraden. Het is daarom beter om te spre­ken van een bredere vergade­ring.

Visitatie:
Onderzoek.

Visitator:
Predikant of ouderling die door de classis is aange­wezen voor visitatie.

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value